WIJ KEUREN DE FENIXLOFTS

WX Vastgoed Expertise BV – Wendy Versteeg – NRBI  

De Fenix Lofts de stijlvolle lofts met spectaculair uitzicht gevestigd op Katendrecht een trots voor Rotterdam.

Het project bestaat uit 212 woningen de  Fenixlofts.  

De appartementen, commerciële ruimtes en algemene ruimtes worden door ons beoordeeld en opgeleverd.

WX Vastgoed Expertise BV begeleid de kopers bij de oplevering en de afronding met de aannemer Heijmans.

Wij zijn oprecht trots op deze opdracht!!

JOS_FENIXLOFTS_VVK_BROCHURE_08

logo-nrbi-compleet-r-fc

 

 

 

 

Wetgeving buitengerechtelijke incassokosten per 1 juli 2012 gewijzigd

Op 1 juli 2012 treedt er nieuwe wetgeving in werking op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten.
De wetgeving heeft betrekking op achterstanden die na deze datum zijn ontstaan en heeft met name gevolgen voor de aanmaningskosten, die vanaf 1 juli 2012 onderdeel zijn van de incassokosten

De VvE kan de btw niet verrekenen. Conform art. 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) wordt in een dergelijk geval de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage. De verhoging van het btw-percentage is beperkt tot het bedrag van de genormeerde incassokosten.

Met ingang van 1 juli 2012 wordt de vergoeding voor incassokosten berekend aan de hand van onderstaande, door de wetgever vastgestelde, staffel.

HoofdsomPercentage vergoeding

 

Incassokosten 

 

 over de eerste € 2.500,- 15% minimum € 48,40
 over de volgende € 2.500,- 10%
 over de volgende € 5.000,- 5%
 over de volgende € 190.000,- 1%
 over het meerdere0,5% maximum € 8.197,75

De wetgever heeft hiermee besloten dat iedereen recht heeft op een aanmaning zonder extra kosten. Pas bij een tweede aanmaning mogen kosten in rekening worden gebracht.

Wat betekent dit voor klanten van VvE beheer Rotterdam?

Bij VvE Beheer Rotterdam dient, afhankelijk van de afspraken, de VvE-bijdrage te worden voldaan voor de eerste dag van de maand, of voor de eerste dag van het kwartaal. Zodra een achterstand in de betalingen ontstaat ontvangt u als klant een betalingsherinnering. Indien er na 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, ontvangt u een 2e aanmaning: de sommatie, waarbij ook incassokosten in rekening worden gebracht.

VvE Reservefonds verplicht – Wij raden u een MJOP aan!!!!!!

Verplichte minimale reservering Vereniging van Eigenaars (VvE)

Ongeveer de helft van de VvE’s spaart te weinig. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud. De overheid wil daarom dat elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar doet voor het onderhoud van het gebouw. Dit gaat in per januari 2018.

VvE reservefonds onderhoud

Elke VvE moet een reservefonds hebben voor onderhoud. Bijvoorbeeld onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat hierin genoeg geld gereserveerd wordt voor het onderhoud. Dit kan op 2 manieren:

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP)

De beste manier om de juiste hoogte van het reservefonds vast te stellen is via een MJOP. Hierin staat namelijk precies wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zijn. De VvE weet dan hoeveel er maandelijks gereserveerd moet worden voor het onderhoud. Zo is er genoeg geld beschikbaar in het reservefonds.

Minimale reservering 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw

Is er geen MJOP opgesteld en vastgesteld? Dan moet een VvE jaarlijks minstens 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw reserveren. Dit percentage is bevestigd in het onderzoek “Reservering voor planmatig onderhoud bij VvE’s” uit februari 2016. Dit onderzoek is uitgevoerd door Het Nieuwe VvE Beheer. De conclusie in dit onderzoek is dat 0,5% van de herbouwwaarde een goede indicatie is voor de jaarlijkse reservering. De herbouwwaarde van een gebouw staat in de brand- en opstalverzekering.

Het voorstel voor de verplichte maandelijkse reservering voor VvE’s staat in het wetsvoorstel ’Verbeteren functioneren VvE’s’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer heeft op 23 mei 2017 ingestemd met dit wetsvoorstel.

Gemeente kan VvE verplichten tot onderhoud

Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente een VvE-vergadering bijeenroepen. De gemeente kan voorstellen doen voor verbeteringen aan het onderhoud. Ook kan ze een VvE verplichten om een onderhoudsplan op te stellen en uit te voeren.

Een VvE kan ook een lening aangaan

VvE’s kunnen ook leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. VvE’s kunnen een lening aanvragen bij onder andere het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook zijn er banken die leningen aan VvE’s verstrekken. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Vereniging van Eigenaren – Kopje koffie

Is uw Vereniging van Eigenaren nog niet actief of bent u niet tevreden over uw huidige beheerder maak dan een afspraak voor een kop koffie.

Vrijblijvend gaan wij met u in gesprek. Wij horen graag waar uw knel punten zitten en bespreken met u hoe wij deze voor u op kunnen lossen als wij uw complex in beheer nemen.

Wij werken anders. WX vastgoed denkt vanuit het onderhoud van het complex. Onze visie is dat het draait om het complex en het onderhoud wat regulier gedaan moet worden. Dit wordt in kaart gebracht en besproken met de eigenaren. Wij vinden het belangrijk dat u een duidelijk beeld heeft waar de VvE kas voor dient en wat er mee gedaan word. In de vergadering vragen wij u met alle eigenaren mee te denken naar een tijdspad voor het plegen van het onderhoud en de daar mee gemoeide kosten.

Eventueel direct noodzakelijk onderhoud brengen wij naar voren in de vergadering en kleine gebreken laten wij zo snel mogelijk uitvoeren met als doel verdere schade en kosten te voorkomen.

Wij denken met u mee en deze open communicatie zorgt voor een goede sfeer onder de eigenaren. U woont immers in gemeenschappelijk vastgoed waar u allemaal elke dag woongenot geniet.